مقام امام حسین (ع)

سه پله تا عشق

سه پله تا عشق

مدت زمان: 36 دقیقه موضوع: پیمان الست توضیح: این نمایش بر پایه آیه 172 سوره اعراف طراحی شده است و به موضوع فلسفی “عشقِ خالص بنده و اله ” می پردازد.همچنین مرتبه والای عشق امام حسین(ع)  و مرتبه” فنا فی الله “ایشان را به تصویر می کشد.در این نمابش خطری که عاشق برای وصل متحمل می شود،بسته به درجه خلوصی که در عاشقی خود دارد،به تصوبر در می آید. این نمایش مخاطبی عمیق و عاشق می طلبد. جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با  شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.

شوق حضور

شوق حضور

مدت زمان : 70 دقیقه موضوع: واقعه عاشورا توضیح: گروه حنانه با نمایش شوق حضور به عزاداران سیدالشهدا (ع) می پیوندد. نمایش شوق حضور با نویسندگی زنده یاد “منصوره فیلی” و کارگردانی “شیوا کاتوزیان” و اجرای گروه هنری حنانه در سال 1394 برای چهاردهمین سال اجرای خود آماده می شود. در شوق حضور موسیقی،نریشن،حرکات فرم و دیالوگ دست به دست یکدیگر می دهند تا روایتی از 10 تابلوی روز عاشورا را که از جنگ ظهر عاشورا شروع شده و با خطبه خوانی حضرت زینب (س) پایان می پذیرد،به تصویر بکشد.به عبارت دیگر این نمایش یک تعزیه مدرن است. “شوق حضور” از دیدگاه “حضرت زینب(س)” به وقایع عاشورا پرداخته است . جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.