مقام پیامبر اکرم(ص)

نمایش کوکب نور با موضوع مقام پیامبر اکرم (ص)

نمایش کوکب نور با موضوع مقام پیامبر اکرم (ص)

آتشکده‏ هاى فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب خاموش گردید. و مؤبدان فارس در خواب دیدند شترانى سخت اسبان عربى ‏را یدک مى ‏کشند و از دجله عبور کرده و در بلاد آنها پراکنده ‏شدند ، و طاق کسرى از وسط شکست‏ خورد و رود دجله در آن‏ وارد شد. و در آن شب نورى از سمت‏ حجاز بر آمد و همچنان بسمت ‏مشرق رفت تا بدانجا رسید ، فرداى آن شب تخت هر پادشاهى ‏سرنگون گردید و خود آنها گنگ گشتند که در آنروز سخن‏ نمى ‏گفتند. دانش کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید ، وهر کاهنى که بود از تماس با همزاد شیطانى خود ممنوع گردید ومیان آنها جدائى افتاد. نمایش کوکب نور با موضوع مقام پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) به وقابع زمان ولادت و همچنین بعثت رسول اکرم (ص) می پردازد. مدت زمان این نمایش 20 دقیقه می باشد و عموما در ولادت پیامبر و مبعث ایشان به سفارش سازمان های مختلف به اجرا در می آید. منبع: گروه هنری حنانه