سه پله تا عشق

مدت زمان: 36 دقیقه

موضوع: پیمان الست

توضیح:

این نمایش بر پایه آیه 172 سوره اعراف طراحی شده است و به موضوع فلسفی “عشقِ خالص بنده و اله ” می پردازد.همچنین مرتبه والای عشق امام حسین(ع)  و مرتبه” فنا فی الله “ایشان را به تصویر می کشد.در این نمابش خطری که عاشق برای وصل متحمل می شود،بسته به درجه خلوصی که در عاشقی خود دارد،به تصوبر در می آید.
این نمایش مخاطبی عمیق و عاشق می طلبد.
جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با  شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.